Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้27
เมื่อวาน134
อาทิตย์นี้287
เดือนนี้2398
ทั้งหมด61970

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ”
พันธกิจ
  1. จัดทำสำมะโน สำรวจตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศ
  2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
  3. พัฒนางานสถิติสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
  4. บูรณาการ เชื่่อมโยงสถิติ และข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  5. พัฒนาบุคลากรด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
  6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล
ยุทธศาสตร์
  1. บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  2. พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน
  3. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ
  4. ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
วัฒนธรรมองค์กร
ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช