Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้35
เมื่อวาน134
อาทิตย์นี้295
เดือนนี้2406
ทั้งหมด61978

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย

พันธกิจ (Mission)

 • ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอำนาจในเขตจังหวัด  นำภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมาตรา 52 วรรค  3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดให้จังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณ  และงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
 • พัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
 • เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ  เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
 • พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ  เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป  การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
 • พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 • พัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริหารงานของจังหวัด
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2557 - 2560)

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดำเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย ของจังหวัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว  ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

  กลยุทธ์

 • เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน
 • พัฒนาศักยภาพคน  ชุมชน และพื้นที่ชายแดน
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
 •