Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้23
เมื่อวาน134
อาทิตย์นี้283
เดือนนี้2394
ทั้งหมด61966

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548

 

1.  คำรับรองระหว่าง
ชื่อ  นายไกรสร   พรสุธี      ตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ผู้รับคำรับรอง    และ
ชื่อ  นายสือ       ล้ออุทัย    เลขาธิการสถิติแห่งชาติ                                                  ผู้ทำคำรับรอง
2.  คำรับรองนี้เป็นคำรับรองผ่ายเดียว  มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา  1  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2547  ถึงวันที่  30  กันยายน  2548
3.  รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ำหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4.  ข้าพเจ้า  นายไกรสร    พรสุธี  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายสือ    ล้ออุทัย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กรอบการประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ำหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสือ    ล้ออุทัย  เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำนี้
5.  ข้าพเจ้า  นายสือ    ล้ออุทัย  เลขาธิการสถิติแห่งชาติ  ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายไกรสร    พรสุธี  จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว ในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
6.  ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลงลาย มือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ไกรสร    พรสุธี                                                                              
(นายไกรสร    พรสุธี)                                                                      
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                            
วันที่  16  มีนาคม  2548                                                           

สือ  ล้ออุทัย
(นายสือ  ล้ออุทัย)
เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
วันที่  15  มีนาคม  2548