• ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

    ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำนักงานสถิ

  • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน มีนาคม 2561

    ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก

  • ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว และพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2561 – 2564)

    ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว และพิจา