Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้38
เมื่อวาน134
อาทิตย์นี้298
เดือนนี้2409
ทั้งหมด61981

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหา

ชุดข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

stg1

1. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี text2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี text2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน text2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. คนอายุ 15 –59 ปีขึ้นไปอาชีพและรายได้ text2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. คนอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอาชีพและรายได้ text2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จำนวนครัวเรือนที่มี รายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ.  text2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


stg2

         

1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP text2

8. แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ text2

2. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP text2

9. จำนวนพื้นที่ชลประทาน เป็นรายอำเภอ text2

3. จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  text2

10. พื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นรายอำเภอ text2

4. จำนวน/รายละเอียดและที่ตั้งศูนย์ข้อมูล text2

11. พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เป็นรายอำเภอ text2 

5. จำนวนเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูล text2

12. จำนวนกลุ่มสหกรณ์จำแนกตามประเภทสหกรณ์ text2

6. ปริมาณน้ำฝน text2

13. จำนวนเกษตรกรที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน text2

7. จำนวนแหล่งน้ำ text2


stg3

1.จำนวนโรงแรม / ที่พักในจังหวัด แยกตามระดับของโรงแรม text2

10. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน text2

2.จำนวนโรงแรมในจังหวัดที่มีบริการจองห้องพักทาง internet  text2

11. จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึก text2

3.จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ text2

12. รายได้จากการขายสินค้าของฝาก/ของที่ระลึก text2

4.จำนวนมัคคุเทศก์ / ผู้นำเที่ยว text2

13. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ text2

5.รายชื่อสถานศึกษาในจังหวัดที่มีหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ text2

14. จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ text2

6.จำนวนห้องน้ำสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและผ่านมาตรฐาน HAS text2

15. รายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย  text2

7.จำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปใหม่ (ระบุชื่อ เช่น การปีนเขา การล่องแก่ง ชมหิ่งห้อย) เป็นต้น text2

16. รายได้จากการท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ text2

8.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยว text2

17. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด text2

9.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์/ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ
/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 text2


stg4

1.จำนวนเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางคมนาคม text2

8. จำนวนกิจกรรมและรายละเอียดในการจัด Road Show สินค้าจำนวนกิจกรรมและรายละเอียดในการจัด Road Show สินค้าในปีที่ผ่านมาtext2

2.จำนวนเส้นทางที่ผ่านมาตรฐาน  text2 

9. จำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ text2

3.จำนวนครั้งที่จัดอบรม/ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้บุคคลากรจำนวนครั้งที่จัดอบรม/ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้บุคคลากร/ผู้ประกอบการ  text2

10. มูลค่าสินค้านำเข้า - ส่งออก text2

4.จำนวนคจำนวนครั้งที่ดำเนินการอบรมด้าน logistic  text2

11. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า text2

5.จำนวนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ text2

12. อัตราการสูญเสีย/เสียหายของสินค้าระหว่างรอการส่งออก text2

6.จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจบริการขนส่งฯ ในจังหวัด text2

13.   text2

7.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสนใจจำนวนโครงการ/กิจกรรมในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสนใจประกอบธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า text2

 14.จำนวนขั้นตอนและระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการจำนวนขั้นตอนและระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการ(ส่งออก/นำเข้า) text2


stg5

1.จำนวนคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ในพื้นที่ชายแดน text2 12.จำนวนประชากรในจังหวัด (บริเวณชายแดน) text2
2.จำนวนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ในพื้นที่ชายแดน text2 13.จำนวนกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับความมั่นคงบริเวณชายแดน เช่น กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน text2
3.จำนวนคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่ชายแดน text2 14.จำนวนครั้งของการลาดตระเวน /จำนวนหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่มีการลาดตระเวน text2
4.จำนวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมือง ในพื้นที่ชายแดน text2 15.จำนวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง text2
5.จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ในพื้นที่ชายแดน text2 16.จำนวนหมู่บ้านสีขาวตามแนวชายแดน text2
6.จำนวนครั้งที่เกิดเหตุความรุนแรงบริเวณชายแดน จำแนกตามอำเภอ  ระดับความรุนแรงและผู้ได้รับผลกระทบ (เจ้าหน้าที่/ ประชาชน) text2 17.จำนวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวชายแดน text2
7.จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนจำแนกประชาชนจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนจำแนกประชาชนและเจ้าหน้าที่ text2 18.จำนวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) text2
8.จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนบริเวณชายแดน text2 19.จำนวนหมู่บ้านบริเวณชายแดนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด text2
9.ด่านชายแดน เขตชุมชนหนาแน่น สถานที่สำคัญ จุดล่อแหลมที่ได้รับการติดตั้งกล้องวงจรปิด text2 20.จำนวนกิจกรรมที่จัดโดยความร่วมมือของท้องถิ่นบริเวณชายแดนของ 2 ประเทศ  เช่น งานสงกรานต์สองแผ่นดิน text2
10.จำนวนด่านชายแดน  เขตชุมชนหนาแน่น สถานที่สำคัญ จุดล่อแหลมทั้งหมดในจังหวัด text2

21.จำนวนครั้งของการประชุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแต่ละระดับ (จังหวัด/อำเภอ/หมู่บ้าน) text2

11.จำนวนอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยหมู่บ้าน /ตาสับปะรดในพื้นที่ชายแดน text2 22.จำนวนหมู่บ้านคู่ขนานไทย/กัมพูชา text2