Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้36
เมื่อวาน134
อาทิตย์นี้296
เดือนนี้2407
ทั้งหมด61979

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหา

        elder

                          1. จำนวนประชากรทั้งจังหวัด   yellow

                          2. จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด    yellow

                          3. จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป    yellow

                          4. จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน    yellow

                          5. จำนวนผู้สูงอายุไม่มีบัตรประชาชน    yellow

                          6. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ   yellow

                          7. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ    yellow

                          8. จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน   yellow

                          9. จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย  yellow 

                          10. จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง_ไม่มีผู้ดูแล_ถูกทอดทิ้ง    yellow

                          11. จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส   yellow 

                          12. จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก   yellow 

                          13. จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน_ยากลำบาก    yellow

                          14. จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ และจิตเวช    yellow

                          15. จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ    yellow

                          16. จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก
                               รวดเร็ว   yellow 

                          17. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ    yellow

                          18. จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ_กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ    yellow

                          19. จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง_ครอบครัว    yellow

                          20. จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ yellow

                          21. จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน    yellow

                          22. จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน   yellow 

                          23. จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์   yellow

                          24. จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์    yellow

                          25. จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง_ติดบ้าน   yellow 

                          26. จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน    yellow

                          27. จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์    yellow

                          28. จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ    yellow

                          29. จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ    yellow

                          30. จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมชมรมหรือกลุ่ม    yellow

                          31. จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ    yellow

    garbage

                          1. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น    yellow

                          2. ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์   yellow 

                          3. ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด    yellow

                          4. ปริมาณขยะสะสม   yellow

                          5. ปริมาณการกำจัดขยะ   yellow 

                          6. ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง  yellow 

                          7. ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง    yellow

                          8. พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ    yellow

                          9. จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ   yellow 

                          10. จำนวนรายงานการศึกษาวิจัยด้านขยะ    yellow

                          11. จำนวนสถานที่กำจัดขยะ   yellow 

                          12. จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  yellow 

                          13. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   yellow 

                          14. จำนวนร้านรับซื้อของเก่า  yellow 

                          15. จำนวนชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการกำจัด แปรรูปขยะ   yellow 

                          16. จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ   yellow 

                          17. จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ   yellow

                          18. จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ    yellow

                          19. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ    yellow

                          20. แผนงาน_โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด   yellow 

                          21. แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง    yellow

                          22. จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ   yellow 

                          23. จำนวนพื้นที่ที่ไม่ให้บริการจัดเก็บขยะ    yellow

      rice

                       1. พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก    yellow

                       2. พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน   yellow 

                       3. พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน    yellow

                       4. พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน    yellow

                       5. จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ   yellow 

                       6. จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว   yellow

                       7. เนื้อที่เพาะปลูกข้าว    yellow 

                       8. เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว   yellow 

                       9. เนื้อที่เพาะปลูกข้าวเสียหาย    yellow

                       10. ผลผลิตข้าวทั้งปี   yellow 

                       11. ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่    yellow

                       12. ราคาข้าวเปลือกเหนียวต่อกิโลกรัม   yellow

                       13. ราคาข้าวเปลือกเจ้าต่อกิโลกรัม   yellow 

                       14. ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่   yellow 

                       15. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP   yellow 

                       16. พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP    yellow

                       17. ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP.   yellow 

                       18. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่   yellow 

                       19. ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่    yellow

                       20. จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่   yellow

                       21. พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่    yellow

                       22. จำนวนสหกรณ์การเกษตร   yellow 

                       23. จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว   yellow 

                       24. จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร   yellow 

                       25. จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน_กองทุน   yellow

                       26. จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ หรือโรงสีเอกชน    yellow

                       27. พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนหรือสหกรณ์    yellow

                       28. ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   yellow 

                       29. จำนวนครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก   yellow 

                       30. จำนวนโกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน    yellow

                       31. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวต่อตัน    yellow

                       32. ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด    yellow

                       33. มูลค่าข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด    yellow

                       34. บรรจุภัณฑ์หรือตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง   yellow

tra

                       1. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย   yellow 

                       2. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ    yellow

                       3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย   yellow 

                       4. ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ    yellow

                       5. รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด    yellow

                       6. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด   yellow 

                       7. จำนวนที่พัก_โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด    yellow

                       8. จำนวนธุรกิจที่พัก_โรงแรม/Home stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน   yellow

                       9. จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์_ผู้นำเที่ยว   yellow 

                       10. จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้    yellow

                       11. รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว    yellow

                       12. จำแนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    yellow

                       13. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการอินเตอร์เน็ตหรือสัญญาณ wifi    yellow

                       14. ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด    yellow

                       15. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ    yellow

                       16. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน    yellow

                       17. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด   yellow 

                       18. จำนวนร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
                             (Clean Food Good Tast)   yellow 

                       19. จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน OTOP    yellow

                       20. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก OTOP ของจังหวัด    yellow

                       21. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด    yellow

                       22. รายได้จากธุรกิจนำเที่ยว    yellow

                       23. รายได้จากธุรกิจที่พักแรม    yellow

                       24. รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม    yellow

                       25. รายได้จากธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก    yellow

                       26. รายได้จากธุรกิจคมนาคมขนส่ง    yellow

                       27. รายได้จากธุรกิจนันทนาการและธุรกิจเพื่อความบันเทิง  yellow