Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้10
เมื่อวาน145
อาทิตย์นี้271
เดือนนี้271
ทั้งหมด55816

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหา

transport

          1.จำนวนเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางคมนาคม yellow

          2.จำนวนจุดให้บริการ Free Wifi บริเวณชายแดน (แห่ง) yellow

          3.จำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลโลจิสติกส์ yellow

          4.งบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลโลจิสติกส์ในปีที่ผ่านมา yellow

          5.จำนวนครั้งที่จัดอบรม/ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้บุคคลากร/ผู้ประกอบการ yellow

          6.จำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน yellow

          7.จำนวนเส้นทางที่ผ่านมาตรฐาน yellow

          8.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ yellow

          9.จำนวนครั้งที่ดำเนินการอบรมด้าน Logistic yellow

          10.จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจบริการขนส่งฯ ในจังหวัด yellow

          11.จำนวนกิจกรรมและรายละเอียดในการจัด Road Show ในปีที่ผ่านมา yellow

          12.ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า yellow

          13.อัตราการสูญเสีย/เสียหายของสินค้าระหว่างรอการส่งออก yellow

          14.จำนวนขั้นตอนและระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการ (ส่งออก/นำเข้า) yellow

cassava

          1.จำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่มีการนำงานวิจัยไปใช้เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน (ไร่) yellow

          2.จำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่มีการนำงานวิจัยไปใช้เกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช (ไร่) yellow

          3.จำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่มีการนำงานวิจัยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตไปใช้ (ไร่) yellow

          4.องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี_นวัตกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ yellow

          5.จำนวน_รายละเอียดและที่ตั้งศูนย์ข้อมูล yellow

          6.จำนวนเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูล (คน) yellow

          7.ปริมาณน้ำฝน yellow

          8.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ/เขื่อน yellow

          9.อัตราความต้องการใช้น้ำของพืชต่อ 1 ช่วงการเก็บเกี่ยว  yellow

         10.จำนวนแหล่งน้ำ เป็นรายอำเภอ yellow

         11.จำนวนพื้นที่ชลประทาน เป็นรายอำเภอ yellow

         12.พื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นรายอำเภอ yellow

         13.พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เป็นรายอำเภอ yellow

         14.พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ประกาศเขต yellow

         15.พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงดินอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพันธุ์พืช yellow

         16.กิจกรรม_โครงการในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร yellow

         17.จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต yellow

         18.จำนวนศูนย์ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ yellow

         19.ช่องทางการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ yellow

         20.จำนวนกลุ่มสหกรณ์จำแนกตามประเภทสหกรณ์ เป็นรายอำเภอ yellow

         21.จำนวนเกษตรกรที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน yellow

travel

          1.จำนวนโรงแรมในจังหวัดที่มีบริการจองห้องพักทาง internet รายอำเภอ yellow

          2.จำนวนโรงแรม/ที่พักในจังหวัด แยกตามระดับของโรงแรม (5 ดาว 3 ดาว 2 ดาว) yellow

          3.จำนวนมัคคุเทศน์_ผู้นำเที่ยว yellow

          4.รายชื่อสถานศึกษาในจังหวัดที่มีหลักสูตรอบรมมัคคุเทศน์ yellow

          5.จำนวนกิจกรรมในการฝึกอบรมแรงงานวิชาชีพ_บุคลากรด้านการท่องเที่ยว yellow

          6.จำนวนแรงงานวิชาชีพ_บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรม yellow

          7.จำนวนห้องน้ำสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและผ่านมาตรฐาน HAS yellow

          8.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยว yellow

          9.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน yellow

          10.จำนวนโรงแรม_ที่พักในจังหวัด yellow

          11.จำนวน สินค้าของฝากและของที่ระลึก yellow

          12.รายได้จากการขายสินค้าของฝาก_ของที่ระลึก yellow

          13.จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ yellow

          14.จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ yellow

community

           1. จำนวนเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาได้เรียนต่อชั้นมัธยม yellow

           2.จำนวนเด็กที่จบชั้นม.3 ได้เรียนต่อชั้นม.4 หรือเทียบเท่า (เช่น ปวช.) yellow

           3. จำนวนเยาวชนที่ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา yellow

           4. จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าเรียนระบบ กศน yellow

           5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา/สนับสนุนเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา yellow

           6. จำนวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ yellow 

           7. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นราย อบต./เทศบาล yellow

           8. จำนวนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัด yellow

           9. จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนในแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น yellow

          10. จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก yellow

          11. จำนวนคนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้  yellow

          12. จำนวนผู้ที่อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ เมื่อจบการศึกษาประถม 6 yellow

          13. จำนวนผู้ที่จบการศึกษาประถม 6 yellow

          14. คะแนนเฉลี่ย O - Net, A - Net ในวิชาที่สำคัญ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น) yellow

stability

           1.จำนวนคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ในพื้นที่ชายแดน yellow

           2.จำนวนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ในพื้นที่ชายแดน yellow

           3.จำนวนคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่ชายแดน yellow

          4.จำนวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมือง ในพื้นที่ชายแดน yellow

          5.จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ในพื้นที่ชายแดน yellow

          6.จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนจำแนกประชาชนและเจ้าหน้าที่ yellow

          7.จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนบริเวณชายแดน yellow

          8.ด่านชายแดน เขตชุมชนหนาแน่น สถานที่สำคัญ จุดล่อแหลมที่ได้รับการติดตั้งกล้องวงจรปิด yellow

          9.จำนวนด่านชายแดน เขตชุมชนหนาแน่น สถานที่สำคัญ จุดล่อแหลมทั้งหมดในจังหวัด yellow

         10.จำนวนเด็กและเยาวชนบริเวณชายแดนที่ได้รับ yellow

         11.จำนวนอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยหมู่บ้าน/ตาสับปะรดในพื้นที่ชายแดน yellow

         12.จำนวนประชากรทั้งจังหวัด และเฉพาะอำเภอบริเวณชายแดน yellow

         13.จำนวนกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับความมั่นคงบริเวณชายแดน เช่น กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน yellow

         14.จำนวนครั้งของการลาดตระเวนจำนวนหมู่บ้านตามแนว yellow

         15.จำนวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง yellow

         16.จำนวนหมู่บ้านสีขาวตามแนวชายแดน yellow

         17.จำนวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวชายแดน yellow

         18.จำนวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) yellow

         19.จำนวนหมู่บ้านบริเวณชายแดนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด yellow

         20.จำนวนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการประกาศ yellow

         21.จำนวนกิจกรรมที่จัดโดยความร่วมมือของท้องถิ่นบริเวณชายแดนของ 2 ประเทศ yellow

         22.จำนวนครั้งของการประชุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแต่ละระดับ จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน yellow

         23.จำนวนหมู่บ้านคู่ขนานไทย-กัมพูชา yellow